REKLAMACJE

DANMAG

A.  Reklamacja – procedura
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą  na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji oraz czas są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Składając reklamację, należy dostarczyć do punktu sprzedaży reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i poprawnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.danmag.pl lub w punkcie sprzedaży pod adresem 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 53b. Zgłoszenie do pobrania na dole strony. 
 3. W przypadku reklamacji akumulatorów niezbędna jest wypełniona karta gwarancyjna.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Reklamowany towar powinien być czysty.
 8. Klient zobowiązuje się odebrać reklamowany towar w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do odbioru towaru po rozpatrzeniu reklamacji.  Zgodnie z art. 180, art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121) po upływie 30 dni sprzedawca może obciążyć klienta obowiązkiem poniesienia opłat z tytułu bezumownego przechowywania, oddanego wcześniej do reklamacji produktu.
B.  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klienta sklepu w związku z procedurą reklamacji jest PPHU DANMAG Auto części Daniel Szturc, danmag@danmag.pl
 2. Dane osobowe przekazane w formularzu reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacji (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora. 
 3. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości). 
 4. Klient ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, przenoszenia lub usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

© 2023, DANMAG. Wszelkie prawa zastrzeżone.