Polityka prywatności

DANMAG

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi część regulaminu korzystania ze strony internetowej www.danmag.pl („Regulamin”, „Strona”).
  2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
  3. Strona jest prowadzona przez firmę PPHU DANMAG Auto części Daniel Szturc z siedzibą w Głogowie, pod adresem ul. Mickiewicza 53 B, 67-200 Głogów, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6930001037 oraz numer statystyczny REGON 390059092, („DANMAG”). DANMAG jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony („Użytkownicy”) , w tym w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Formularza kontaktowego.
  4. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z reprezentującym DANMAG Danielem Szturc pod adresem e-mail: danmag@danmag.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 3 powyżej.
 2. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania
  1. Korzystanie przez Użytkowników ze Strony może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez DANMAG danych użytkowników.
  2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez DANMAG stanowi dane osobowe.
  3. DANMAG zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie wysyłania Formularza kontaktowego, dzięki czemu możliwe jest wysłanie odpowiedzi do Użytkownika z ofertą będącą odpowiedzią na zapytanie oraz dalszy kontakt i obsługę ewentualnego zamówienia.
  4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
   1. w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na wysłane przez niego zapytanie poprzez Formularz kontaktowy w ramach działań przez zawarciem umowy oraz by móc wykonać umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na nas, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. w celu udostępnienia partnerom biznesowym DANMAG, w szczególności Google w celach analitycznych związanych z personalizacją reklam (o czym poniżej), co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie.
 3. Uprawnienia użytkowników:
  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
   4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją użytkownika;
   6. przenoszenia danych – użytkownik ma prawo otrzymać od DANMAG w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył DANMAG na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić DANMAG przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które DANMAG przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Odbiorcy danych:
  1. Dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
   1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy DANMAG;
   2. dostawcy usług zaopatrujących DANMAG w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Strony oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);
   3. podmioty dokonujące analityki danych w i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google;
   4. organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  1. Dane wyłącznie do analiz będą przekazywane także odbiorcy w państwach trzecich tj. Google Llc z siedzibą w Mountain View, California, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili możesz sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list .
  2. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez DANMAG może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.
 6. Dzieci
  1. Strona nie została zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowana do dzieci.
 7. Okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Strony, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W związku z Umowami, które wygasły lub zostały rozwiązane, czas przetwarzania danych osobowych przez DANMAG determinują okresy przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki DANMAG z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 8. Środki bezpieczeństwa
  1. DANMAG traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 9. Polityka plików cookies i usługi Google
  1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
  2. W wyniku korzystania ze Strony, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka – cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Strony i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści na Stornie oraz polepszyć funkcjonowanie Strony. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
  3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Strona nie będzie działała poprawnie.
 10. Dodatkowe objaśnienia do plików cookies
  1. Czym są pliki „cookies”?
   Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Jakich plików „cookies” używamy?
   Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  3. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
   Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. Usuwanie plików „cookies”
   Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  5. W ramach prowadzenia Strony, DANMAG korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Strona anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.
  6. Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 4. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.

© 2023, DANMAG. Wszelkie prawa zastrzeżone.